انتخابات پایان یافته است

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون فرزندان شهید استان قزوین
شنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۹
از ساعت ۹ الی ۲۱ بصورت مجازی در سامانه
https://panel.qshahed.ir
برگزار میگردد .
فرزندان شهدا نیز به جهت ایجاد همبستگی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین حمایت از شهیدزادگان نیاز به همراهی ،اتحاد و انسجام همه فرزندان شهید دارد. از این رو یکی از مهمترین وظایف کانون مطالبه گری در حوزهای مختلف اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و همچنین احقاق حقوق فرزندان شهدا در جایگاه یک نهاد حقوقی است. لذا ضروریست با جدیت و اهتمام کافی متحد و با انگیزه در انتخابات پیش روی هیات مدیره کانون شرکت نموده تا قدمی دیگر در مسیر شهدایمان برداریم.