جهان آماده پذیرش دعوت اسلامی

گفتاری از امام موسی صدر

درباره کتاب