اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی

از امام موسی صدر

درباره کتاب