تشکیلات امام و روحانیت

چند درس گفتار از شهید بهشتی در مورد نحوه مدیریت تشکیلات

درباره کتاب