ویژگی های مدیریت در حکومت اسلامی

گفتاری از شهید بهشتی

درباره کتاب