فلسفه قیام عاشورا

گفتاری از شهید بهشتی در باب فلسفه قیام عاشورا

درباره کتاب