صلح امام حسن(ع) پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ (1)

خلاصه کتابی با این نام با ترجمه امام خامنه ای

درباره کتاب