صهیونیست ها چگونه آمریکا را اداره می کنند

گفتاری از دکتر فواد ایزادی در مورد چگونگی سیطره صهیونیسم بین الملل بر حیات سیاسی آمریکا

درباره کتاب