ایرانی که در مشت آمریکا بود

بازخوانی ابعاد دخالت آمریکا در ایران قبل از انقلاب با ذکر 46 مورد خلاصه به روایت اسناد

درباره کتاب