نگاهی به مبانی نظری دولت یازدهم

تحلیل دکتر پرویز امینی در مورد چیستی و کیستی دولت یازدهم

درباره کتاب