اقتصاد مردمی اولویت مغفول دولت ها

نقد سیاست های اقتصادی دولت های پس از جنگ از دکتر روح الله ایزدخواه

درباره کتاب