تکنوکراسی یک روح است

گفتاری خواندنی از دکتر شهریار زرشناس پیرامون تکنوکراسی و تکنوکراتها

درباره کتاب