فرهنگ و اقتصاد

گفتاری از دکتر عادل پیغامی پیرامون رابطه فرهنگ و اقتصاد

درباره کتاب