مثل موریانه

گزیده بیانات امام خمینی پیرامون اشرافیت و مبارزه با فساد

درباره کتاب