اقتصاد مقاومتی از نزدیک

گفتاری از سردار نقدی پیرامون اقتصاد مقاومتی

درباره کتاب