ماجرای شبیه سازی های تاریخی

ملاحظات استفاده از وقایع تاریخی در تحلیل وقایع سیاسی روز

درباره کتاب