به استقبال مسئولیت

گفتاری از حجت الاسلام روح پیرامون مسئولیت پذیری و شرح خطبه منادی امام حسین (ع) از استاد حسن رحیم پور ازغدی

درباره کتاب