اعلان جنگ

متن پیام امام خمینی به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (پیام قطعنامه)

درباره کتاب