بسیج و بسیج دانشجویی در نگاه آقا

نگاهی کلی به نظرات حضرت آقا در مورد بسیج و بسیج دانشجویی

درباره کتاب

اگر دانشجویان بسیجی با نگاه حضرت آقا و انتظارات ایشان از بسیج و بسیج دانشجویی آشنا باشند هم میتوانند به خوبی جایگاه آن را در دانشگاه و به خصوص روابط با مدیریت تعریف نمایند و هم وظیفه خود که عمل به نظرات حضرت آقا هست را به انجام برسانند.